Pappapermisjon: – Nav bestemmer når du er syk

Kai Tore Vik har depresjon og unipolar lidelse. Det er ikke nok til å få utsatt pappapermisjonen sa Nav. Dokumentasjon fra fastlege og psykiater var ikke nok til å bli trodd.

– Hvis man som pappa vil utsette permisjonen på grunn av jobben, er det bare å sende inn melding til Nav. Men om man er syk, må det vurderes om du er syk nok, sier Kai Tore Vik.

Kai Tore Vik fikk barn for ett år siden. Han har vært sykemeldt med depresjon og unipolar lidelse i lang tid. Derfor søkte han utsettelse på pappapermisjonen, slik at han fikk tid til å bli bedre og ha mulighet til å ta seg av barnet på en ordentlig måte. Det fikk han ikke. Nav overprøvde fastlegen hans og mente han ikke var syk nok.

I reglene for fedrepermisjon står det at du kan utsette stønadsperioden dersom du er syk og er helt avhengig av hjelp for å ta deg av barnet. Men det står ikke noe om hvordan dette avgjøres.

– Etter hva jeg kan se i Navs rundskriv om utsettelse av permisjon, er de eneste sykdomsårsakene som gir rett til utsettelse, somatiske lidelser som brukne armer eller ben, sier Kai Tore Vik.

– Dersom en er sykemeldt av andre årsaker, heriblant psykiske lidelser, «sitter en bare hjemme på sofaen» og kan derfor like gjerne ta seg av barnet samtidig. I praksis betyr det at de som er friske, får anledning til å bestemme over sine egne liv og selv vurdere når det er best for barnet at far tar ut permisjon. Friske får bestemme selv, men når du er syk, bestemmer Nav, sier Vik.

Dagpasient

I dag er Vik 50 prosent sykemeldt. Han går på flere ulike behandlingsopplegg og jobber 50 prosent. Siden han heller ikke jobber heltid, har han ikke rett til utsatt permisjon på grunn av arbeid. Først da han sendte ny dokumentasjon fra psykiateren om at behandlingen han får, kan sidestilles med innleggelse på sykehus som dagpasient, ga Nav etter og innvilget søknaden. Hvis han ikke hadde fått utsettelse, hadde permisjonen falt bort dersom han ikke tok den ut rett etter at barnets mor hadde hatt sin.

– Hvis jeg hadde vært frisk da jeg søkte utsettelse, hadde det ikke vært noe problem, så lenge permisjonen tas ut innen barnet fyller tre år. Men siden jeg var syk, vurderte Nav det dit hen at jeg ikke kunne få utsettelse, sier Vik. Han har brukt tre måneder på å argumentere med Nav.

– Jeg er heldig fordi jeg klarer å koble meg av sykdommen og stå i utfordringen. Men psykiske lidelser er så sammensatte problemstillinger at Nav burde ta mer hensyn, sier Vik.

Kjent problemstilling hos Likestillingsombudet

Sunniva Ørstavik, likestillings- og diskrimineringsombud, er godt kjent med at personer med psykiske lidelser kan oppleve stigmatisering og urimelig forskjellsbehandling.

– Personer med psykososiale funksjonsnedsettelser har rett til likeverdige tjenester og ytelser. Dette følger av FNs konvensjon om rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne. Det er også utgangspunktet i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Det er bra og nødvendig at det rettes fokus mot manglende kunnskap, dårlige holdninger og diskriminering som mennesker med psykiske lidelser opplever i møtet med offentlige tjenesteytere, sier Ørstavik.

Hun vil ikke uttale seg konkret om det som har skjedd i denne saken, fordi hun ikke kjenner fakta godt nok.

– Men den illustrerer et generelt problem med manglende forståelse for og anerkjennelse av rettigheter til personer med psykososiale lidelser. Nav har et selvstendig ansvar for å sikre likeverd, sier Likestillingsombudet. •