Nyhetsarkiv

 • Psykisk oppvekst - lanseringsseminar

  Velkommen til lansering av Psykisk oppvekst!

  Onsdag 1. juni legger vi frem Psykisk oppvekst – en unik kunnskapssamling om barn og unges psykiske helse.

 • Seksuelle overgrep: tør å spørre – tål å høre

  Seksuelle overgrep mot barn og unge har økt de siste årene. Statistikken tyder på at nesten alle kjenner noen som har vært utsatt. Vi er også mange som kjenner en overgriper. Da er det viktig å huske at ansvaret for å avdekke overgrep mot barn ligger hos oss voksne, og ikke hos de overgrepsutsatte selv.

  Vi må tørre å spørre, tåle å ta imot historiene og vite hvordan vi skal hjelpe.

 • Psykiske overganger og den nye skolenormalen

  Det å snakke i munnen på hverandre, kjempe om ordet eller bli avbrutt er ofte en del av den sosiale dynamikken der folk møtes. For mange vil det være lenge siden sist.

 • Tvang – en erstatning for manglende frivillig tilbud?

  Dagens tvangsdebatt gir inntrykk av at mennesker i alvorlig psykisk krise ikke vil ha helsehjelp. Slik er det heldigvis ikke. Noen må legges inn med tvang for å ikke gå til grunne, men de fleste har faktisk ønsket hjelp når de opplever forverring av sin lidelse. Problemet er bare at for mange ikke får hjelp når de virkelig trenger den.

 • Strakstiltak må på plass for barn og unges psykiske helse

  Det er flere barn og unge til behandling i barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) enn noen gang, melder Sykehuset Østfold. Ledere i BUP i store deler av landet rapporterer om det samme. Tendensen er klar: Barna er sykere og yngre enn før, symptombildene er komplekse og kapasitetsutfordringene er følbare. Nå trenger vi strakstiltak for å bedre den psykiske folkehelsa for barn og unge etter to år med pandemi og smittevern.

 • Survival-kit for ungdom i restriksjonsjul

  Barn og unge går en ny restriksjonsjulefeiring i møte. Smittevernstiltakene fungerer som et forstørrelsesglass på det vi har livet vårt fra før, og for mange blir julen derfor en fin tid med de nærmeste. For andre kunne ikke smittevernsrestriksjonene kommet på et dårligere tidspunkt. Derfor har vi laget et «survival-kit» for høytiden.

 • 90 selvmord kunne vært forhindret

  Ingen vedtak eller beklagelser kan erstatte et menneske som har tatt livet sitt. Likevel er det viktig å undersøke hva som skjedde. Norsk pasientskadeerstatning (NPE) behandler erstatningskrav fra pasienter der helsetjenesten kan ha sviktet. Tall magasinet Psykisk helse har fått tilgang på viser at 90 selvmord kunne vært forhindret de siste fem årene.

 • Homoomvending er psykisk overgrep

  Homoomvending er ulike former for behandlingslignende handlinger som skal påvirke homofile eller bifile til heterofile følelser og praksis. Formelt kaller vi det konverteringsterapi. Det er direkte skadelig å forvrenge folks følelsesliv, og vi i Rådet for psykisk helse ser slik «terapi» som et psykisk overgrep.

 • Samers rett til god psykisk helse

  I den samiske kulturen snakkes det for lite om psykiske problemer, overgrep og rus, og mange som trenger psykisk helsehjelp unngår å be om det. Samiske ungdommer som søker hjelp opplever for ofte en psykisk helsetjeneste som ikke forstår bakenforliggende kulturelle årsakssammenhenger.

 • Vi må skape håp gjennom handling

  10. september er FNs verdensdag for selvmordsforebygging - årets viktigste dag for livet. Det er fremdeles veldig langt igjen før vi når målene våre på selvmordsfeltet. Nå trenger vi håp om forbedring. Og vi trenger handling.

 • NCD-alliansens folkehelsekåring av partiene

  NCD-alliansen har i fellesskap utarbeidet en folkehelsekåring av de ulike partiene. Kåringen tar utgangspunkt risikofaktorene for å utvikle ikke-smittsomme sykdommer, og retter seg i hovedsak mot levevaner. Levevaner påvirker hvordan vi har det og vår psykiske helse. Dette er ikke en fullstendig kåring med alle folkehelsepolitiske indikatorer, men peker på noen sentrale virkemidler og hvordan de ulike partiene forholder seg til dem.

 • Skriv bedre om tvangspsykiatri

  Dekker du psykiatri og tvangsbehandling som journalist? Magasinet Psykisk helse arrangerte seminar for redaksjonelle medarbeidere i Oslo 30. september.

 • Tabuprisen 2021

  Rådet for psykisk helse tildeler Tabuprisen 2021 til 25-åringen Sara Vuolab fra Kárášjohka (Karasjok). Hennes åpenhet har sørget for å gi den samiskspråklige befolkningen et innsyn i et pågående strev med psykiske plager og lidelser. Sara har også bidratt med å forme det samiske språket ved å omtale tabubelagte psykiske problemer på eget morsmål i diktsamlingen «Gárži» (Trangt).

 • Gjenreisningen av nasjonalpsyken

  Koronakommisjonen har analysert myndighetenes håndtering av pandemien. Slagsiden ved nedstengningen for den psykiske folkehelsa har vært enorm, og noen vil ta med seg problemer gjennom generasjoner. Så hvorfor har ikke den psykiske helsa blitt høyere prioritert gjennom pandemien?

 • Det er hull i sikkerhetsnettet

  Jevnlig faller mennesker gjennom det stormaska sikkerhetsnettet i psykisk helsevern og rusbehandling. Konsekvensene kan bli fatale, og selvmordsfaren øker. Noen ender med å dø i stedet for å få hjelp. Vi kan ikke akseptere at mennesker i akutt fare ikke får den oppfølgingen de trenger. Utskrivingen er en særlig sårbar fase.

 • Kritikkverdige og alvorlige mangler i psykisk helsevern

  Det er langt mellom lyspunktene i Riksrevisjonens nye undersøkelse av psykiske helsetjenester i Norge. Det blir stadig vanskeligere å akseptere gjentatte rettighetsbrudd og dårlig organisering som medfører forringet livskvalitet for mange, og ødelagte liv for enkelte.

 • Uten forankring i loven blir kommunale prioriteringskriterier tannløse

  Si meg hvor du bor, og jeg skal si deg hva slags helseoppfølging du kan vente deg.

 • Er terapeuten din autorisert?

  Tittelen «terapeut» er ikke beskyttet. Skal det være mulig å praktisere og markedsføre seg som terapeut når man er fradømt autorisasjonen i yrkesutdanningen sin? Og hvorfor er det viktig å vite om terapeuten din er helsepersonell eller ikke?

 • Psykisk helsekrise for barn og unge

  Norge står midt i en psykisk helsekrise for barn og unge. Skoler og fritidsarenaer er stengt eller står i fare for å bli det, og barnehager er under konstant press. For mange går både struktur og trygge fristeder med i dragsuget. Stadig flere rapporterer om belastninger av en sånn karakter at det står om liv og helse idet vi møter tiltakene som skal bekjempe Norges tredje koronasmittebølge.

 • Koronajubileet vi fryktet

  12. mars er det ett år siden koronarestriksjonene grep inn i livene våre, og få har kjent på normalitet siden.

 • Styringsmålene i 2021: psykisk helse prioriteres

  Det startet med en skrytefest, men endte i tidenes satsing på det psykiske helsefeltet.

 • Overflod og elendighet

  I 2020 gikk salget av Porsche i Norge opp med 193,7%. Samtidig rundet vi årsskiftet med ca 200.000 arbeidsledige og diverse varsellamper. 63.000 permitterte lurer på om de får en jobb å gå tilbake til i et yrke som vil overleve. Det er ikke tvil om at koronadugnaden rammer ulikt.

 • Vi er ikke i samme båt

  Mange trøster seg med å si at i koronanedstengningen er vi alle i samme båt. Dette er ikke situasjonen. Vi har forsømt oss overfor sårbare barn og unge som under krisen har fått det langt verre.

 • Selvmordssatsingen på stedet hvil

  650 mennesker døde i selvdrap i 2019. Det er kun 24 færre enn toppåret 2018. Festtalene om prioritert og målrettet innsats for selvmordsforebygging bærer foreløpig ingen spor av praktisk effekt. Mange av disse selvmordene kunne vært forhindret dersom vi tok i bruk kunnskapen vi allerede har om hva som virker.

 • Selvmordsrisiko på avdelingen

  Alle selvmord er tragiske. Når unge som er innlagt på sykehus nettopp fordi de står i risiko for selvmord ender med å ta sitt eget liv i helsevesenets varetekt, er det dobbelt opprørende. Man skal være trygg på sykehuset.

 • Farene som truer

  Regjeringens forslag om å kunne utvide hjemmeskolen uavhengig av hvorvidt smittesituasjonen tilsier det er i direkte strid med grunnleggende prinsipper i skolen. Ikke bare gir det ungdommene dårligere undervisning, det fratar mange muligheten til å utfolde og utvikle seg innenfor trygge fellesskap. Går regjeringens forslag gjennom vil det være skadelig for ungdommens psykiske folkehelse.

 • Unge som sliter må få hjelp uten diagnose

  Det eneste klare i uavklarte tilstander er at ungdommene trenger hjelp de ikke får.

 • Koronagenerasjonen

  Koronapandemiens konsekvenser rammer alle, men for enkelte grupper vil den sette livslange og dype spor. Jeg frykter for den psykiske folkehelsa til en hel generasjon unge når de nå opplever at livet går på tomgang over tid.

 • Aleneboere trenger nærkontakt

  Det finnes en grense for hva sosiale medier og Netflix kan kompensere for når savnet etter manglende sosialt liv og nærkontakt melder seg. Det må myndighetene ta innover seg hvis de nå anbefaler de som bor alene å begrense seg til to-tre nærkontakter.

 • Søker ikke hjelp, får ikke hjelp

  Hvert år kalles rundt 8000 ungdommer inn til førstegangstjeneste i Norge. Noen av dem velger en karriere i Forsvaret, gjerne med internasjonale oppdrag. Hvordan sikrer vi at den psykiske helsen til soldatene holder? Svaret er kort: Vi sikrer det ikke.

 • Nullvisjon for selvmord må komme med finansielle muskler

  På verdensdagen for selvmordsforebygging 10. september la regjeringen fram en ny handlingsplan for selvmordsfeltet som heter «Ingen å miste». Med planen innføres en nullvisjon for selvmord i Norge.

 • Tvangspsykiatri i pressen

  Magasinet Psykisk helse arrangerte seminar for redaksjonelle medarbeidere. Oslo 30. september. Seminaret ble strømmet og opptaket ligger nå åpent for alle.

 • Den psykiske kvinnehelsen

  Nå setter regjeringen ned et utvalg for å se på kjønnsperspektivene i helse-Norge. Kvinnehelse skal under lupen med en offentlig utredning for første gang på over 20 år. Vi ser en tydelig kjønnsdimensjon i det psykisk helse-feltet.

 • Tabuprisen 2020

  Rådet for psykisk helse tildeler Tabuprisen 2020 til Ingebjørg Blindheim. Hennes arbeid har sørget for at mange ungdommer har tilgjengelig hjelp og støtte når de strever med psykiske belastninger, selvskading og selvmordstanker.

 • Det som aldri må gjenta seg

  Koronatiltakene visket over natten ut viktige strukturer i det psykiske helsefeltet. Allerede sårbare grupper ble hardt rammet og nye pasientgrupper kom til. Det har vært dårlige tider for den psykiske folkehelsa.

 • En ungdomstid til bekymring

  Ungdommers psykiske helse blir dårligere. Så altfor mange lider under dårlig skoletrivsel, kroppspress og mobbing. Det er særlig jentene som sliter.

 • Nye pasientgrupper i psykisk helsevern – får de hjelp?

  Voksne har tredoblet forekomst av angst- og depresjonssymptomer under koronatiltakene ifølge en ny studie fra UiO. Får de den hjelpen de trenger? Psykisk helsevern avviste allerede før krisen 30% av henvisningene.

 • Ny handlingsplan mot selvmord tvingende nødvendig

  Mange lurer på hva som skjer med selvmordsstatistikken under koronakrisen. Så langt har vi ingen klare svar på det. Det vi vet er at vi nå har langt flere mennesker i akutte livskriser, noe som utløser en risiko. Da kan vi ikke bare vente og se.

 • Arbeidsledighet gjør oss sårbare

  Vi nærmer oss 450.000 arbeidsledige og permitterte i Norge. Mange må i tillegg til koronarestriksjoner nå håndtere sjokk og inntektstap i en ny og usikker hverdag. Det kan gå på helsa løs.

 • Åpenhet virker!

  Men åpenhet koster også. Hvem fortjener en pris for åpenhet i år?

 • Behandling avlyses og utsettes

  Mange pasienter med psykiske helseplager, lidelser og behov for samtale opplever nå redusert behandlingstilbud grunnet koronaviruset. Mental Helses hjelpetelefon melder om en nær dobling av henvendelser.

 • Den psykiske folkehelsa er under et kollektivt press

  Dette innlegget av Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse, sto på trykk i Dagsavisen 13. mars 2020.

 • Den psykiske folkehelsa er under et kollektivt press

  Dette innlegget av Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse, sto på trykk i Dagsavisen 13. mars 2020.

 • Etterpå: klokskap

  Dette debattinnlegget av Cathrine Th Paulsen, redaktør i magasinet Psykisk helse og Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse, er publisert i flere lokalaviser i februar 2020.

 • Et unikt innblikk og større forståelse for anoreksi

  17. januar 2020 publiserte VG dette debattinnlegget av Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse.

 • Lysene på Slottsplassen

  Når døden kommer brått og brutalt, kan det kjennes som om vi mister fotfestet fullstendig.

 • Bestill nyttige brosjyrer!

  Nå er det mulig å bestille de populære og nyttige minifolderne igjen. De omhandler temaene: Angst, depresjon, personlighetsforstyrrelse, posttraumatisk stress, psykose, skolevegring, tvangslidelse (ny) og stemmehøring (ny).

 • Er fulle kvinner verre enn fulle menn?

  14. desember 2019 publiserte iTromsø dette debattinnlegget som er skrevet av Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse og Cathrine Th. Paulsen, redaktør i magasinet Psykisk helse.

 • 40 minutter om OCD

  – I prinsippet kan alle få OCD når som helst i livet, dersom man forsøker å ta kontroll på vonde og vanskelige tanker ved å utføre ritualer. Det er viktig å vite at man kan bli frisk, sier professor Gerd Kvale i denne podkasten.

 • Hva er ... å høre stemmer

  Lyder og stemmer man hører, som ingen andre hører, og som ikke kommer fra et sted utenfor en selv, kalles hørselshallusinasjoner.

 • Ny bok om flyktningers psykiske helse

  Rådet for psykisk helse har samlet og systematisert kunnskap om psykisk helse hos flyktninger og asylsøkere.

 • Selvmord og støtten som aldri kom

  5. november publiserte VG denne kronikken fra generalsekretær Tove Gundersen.

  NRK-sakene Trigger Warning om et stort og lukket Instagram-nettverk eksponerer et miljø der unge jenter diskuterer selvskading og selvmord. Minst 15 norske jenter knyttet til dette fellesskapet har de siste årene tatt sitt eget liv.

 • Kjønn er mer enn kromosomer

  Å ha flytende kjønnsidentitet. Å være ikke-binær. Mange har ikke tenkt over hva dette innebærer. Hvis man definerer seg utenfor alminnelig todeling av kjønn, kan man noen land risikere drap, vold og voldtekt. Også her i Norge er det unødvendig vanskelig å finne aksept og forståelse for en flytende kjønnsidentitet.

 • Utenfor todelingen av kjønn

  «Outside the Binary» er et unikt dokument om mennesker som ikke kjenner seg igjen i en todelt (binær) beskrivelse av kjønn som mann eller kvinne. Fotograf Linda Bournane Engelberth ønsker mer bevissthet om kjønnsidentitet. Hun har fotografert personer over hele verden.

 • Bryter med normen om to kjønn

  Linda Bournane Engelberth has photographed people all over the world who do not identify themselves as women or men. Some are both, some in between or none.

  - People who break with the two-gender model should be heard, she says.

  From 24 to 29 September you can also see some of the pictures on boards in Lillestrøm, Drammen, Trondheim, Stavanger, Bergen and Oslo.

 • – Snakk om kjønn

  Linda Bournane Engelberth har fotografert mennesker over hele verden som verken er kvinne eller mann. Noen er begge deler, noe imellom eller ingen av delene. I enkelte land er bildene hennes problematiske.

 • Tabuprisen 2019

  Rådet for psykisk helse tildeler Tabuprisen 2019 til Mats Grimsæth (24). Hans åpenhet har ryddet vei for at flere unge, særlig gutter, nå føler seg i stand til å be om hjelp hvis de strever med psykiske belastninger og selvmordstanker.

 • Nye filmer: Tips for økt hverdagsglede

  Hvilke grep kan den enkelte gjøre for å påvirke sin egen psykiske helse?

 • Nye filmer: Tips for økt hverdagsglede

  Hvilke grep kan den enkelte gjøre for å påvirke sin egen psykiske helse?

 • Ny podkast om psykisk helse

  Hvor vanlig er det å høre stemmer i hodet? Dette og andre spørsmål får du svar på i magasinet Psykisk helses nye podkast «Stemmehøring».

 • Ny tvangslov: Endelig sikres rettighetene til det enkelte individ

  Tvang skal alltid være aller siste utvei, og frivillige alternativer skal først forsøkes, skriver generalsekretær Tove Gundersen i denne kronikken som ble publisert i Dagens medisin 19. juni 2019.

 • Syk av troen

 • Tvangsproblemet

  — Det skal mer enn lovendringer til for å endre problematisk praksis og kultur, skriver generalsekretær Tove Gundersen i denne kronikken som ble publisert i Dagbladet 15. februar 2019.

 • Sjelens tortur

  Alle får en trøkk før eller siden. Angst, depresjon, søvnløshet, sorg eller andre psykiske problemer rammer deg eller dine nærmeste på et eller annet tidspunkt. Det er ikke nødvendigvis dramatisk, og det er stort sett ikke farlig, fordi vi har systemer for hjelp, som fastlege, distriktpsykiatriske sentre, psykologer, helsesøstre og mye mer. Men dette gjelder ikke for alle, skriver generalsekretær Tove Gundersen og redaktør Cathrine Th. Paulsen i dette innlegget som er publisert i flere aviser.

 • Hverdagsglede til folket!

  Vi tenker gjerne at god helse og god livskvalitet er to sider av samme sak. De fleste av oss vet at vi kan forbedre helsa ved å spise sunnere og bevege oss litt mer. Og for mange er dette riktige råd for et sunnere liv. Men tenker vi over at det også er andre grep vi kan gjøre for å få det litt bedre med oss selv i hverdagen? Les hvordan du kan lære mer hverdagsglede, og at det blir kurstilbud ved flere Frisklivssentraler i løpet av 2019.

 • En kjepp i hjulet

  Hva står det mellom linjene når vi leser om psykisk syke? Cathrine Th. Paulsen, redaktør i Psykisk helse og Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse, problematiserer i denne teksten medienes omtale av mennesker med psykiske lidelser.

 • Jul og hjelp

  Jula kommer hvert år. Ikke alle har det like greit i en tid hvor kos og samvær er høyt på ønskelista. Det er viktig å vite hvor en kan finne hjelp og noen å snakke med, også i jula. Og kanskje kan vi bli flinkere til å invitere andre inn. Her er noen tips fra Rådet for psykisk helse.

 • Nye liv for mennesker med tvangslidelser (OCD)

  Helseminister Bent Høie lanserte nylig pakkeforløp for tvangslidelser (en del av pakkeforløp for psykisk helse). Behandling for tvangslidelser har god effekt og mange blir helt friske. Dette gir grunnlag for behandlingsoptimisme, skriver generalsekretær Tove Gundersen i denne teksten som er publisert som innlegg i flere aviser.

 • Hjelpekilden Norge nytt medlem i Rådet for psykisk helse

  Rådet for psykisk helse ønsker Hjelpekilden Norge velkommen som medlemsorganisasjon nummer 30 innunder paraplyen. Organisasjonen hjelper mennesker som bryter ut av religiøse miljøer.

 • Hva er farlig?

  Mange har hørt at angst ikke er farlig. Plagsomt ja, men ikke farlig. Kanskje er ikke heller ensomhet eller prestasjonskrav farlig i seg selv, men til sammen kan det bli farlig for helsen. Dette skriver generalsekretær Tove Gundersen og redaktør Cathrine Th. Paulsen om i denne teksten som er publisert som et debattinnlegg i flere aviser. 

 • Wenche Foss' ærespris til Rådet for psykisk helse

  Søndag kveld ble Rådet for psykisk helse, sammen med skuespiller Pia Tjelta, tildelt Wenche Foss' ærespris for 2018. - Denne prisen gir motivasjon og energi, sier generalsekretær Tove Gundersen. 

 • Tabuprisen 2018 til Helsesista

  Helsesista — Tale Maria Krohn Engvik hedres med Tabuprisen 2018. Utdelingen fant sted midt blant målgruppen, på Nordberg skole i Oslo. Helsesista har revolusjonert hvordan vi kan snakke med unge om vanskelige ting. Hun når ut til mange. Vi trenger sånne som henne, sier generalsekretær Tove Gundersen.

 • Målet på et godt samfunn

  - Vi kan ikke tro at vi skal gå uskadet gjennom livet, eller at vi aldri skal få fysiske eller psykiske problemer, skriver Cathrine Th. Paulsen, redaktør i bladet Psykisk helse og Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse i dette innlegget. - Men vi kan legge til rette bedre slik at når man får behov, kan man også få den hjelpen man trenger. Les hele teksten her. 

 • Endelig ferie?

  Ferie kan gi både frihetsfølelse og mer tid til familie og venner. Men noen kjenner mer på ensomhet enn vanlig, og kanskje blir det stillere rundt oss. Det er viktig å vite hva du kan gjøre dersom tankene blir tunge. 

 • Generalsekretærens 17. mai-tale

  I år holdt Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse, 17. mai-tale i Kragerø. I talen berørte generalsekretæren temaer som inkludering, raushet og råd for hverdagsglede. Her kan du lese hele talen. 

 • Ut av skammen

  Det er blitt mer vanlig å snakke om lettere psykiske lidelser, og for mange er det en befrielse. Det betyr likevel ikke at det er lett å snakke om alt, skriver Cathrine Th. Paulsen, redaktør i bladet Psykisk helse og Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse. Denne teksten er et debattinnlegg som er publisert i flere aviser. 

 • Det finnes muligheter!

  Den siste tiden har det vært økt opperksomhet om høye selvmordstall blant mennesker som er i eller nylig har vært i behandling i psykisk helsevern. Rådet for psykisk helse er opptatt av ingen skal ha det sånn at selvmord er eneste utvei. Les generalsekretær Tove Gundersens debattinnlegg som er publisert i flere aviser i april 2018. 

 • Nå må Helse-Norge våkne!

  - Tenk at vi i april 2018 våkner til nyheter om elektrosjokk brukt som tvangsbehandling, skriver generalsekretær Tove Gundersen i denne kommentaren til saken om ECT i Aftenposten 6. april 2018. Les hele kommentaren her: 

 • Livets ørefiker

  - Livet har aldri vært enkelt, skriver generalsekretær Tove Gundersen et innlegg som er publisert i flere aviser i mars 2018.
  - Vi kan alle i påsken bidra til egen og andres psykiske helse ved å ta kontakt med noen. Les hele innlegget her.  

 • Redd, rusa og rasende på reality-TV

  — Er andres elendighet underholdning når de er redde, rusa og rasende, spør generalsekretær Tove Gundersen i et debattinnlegg om frivillige og ufrivillige aktører i reality-TV. Innlegget er publisert i flere medier, og temaet er tatt opp i et tidligere innlegg fra 2016 og på NRK P2 i 2018. 

 • Ta tak i all mobbing!

  Mobbing er et folkehelseproblem som virker vanskelig å få bukt med. Mobbing finnes på alle arenaer og i alle miljøer. Voksensamfunnet, og særlig skolen, må stå fremst i arbeidet mot krenkelser og mobbing, skriver Cathrine Th. Paulsen og Tove Gundersen i dette debattinnlegget.

 • Ga midler til musikkterapi

  Rådet for psykisk helse overleverte torsdag 24. januar en sjekk på 40 000 kroner fra St. Thomas minnefond til prosjekt for musikkterapi ved seksjon for rus- og avhengighetsbehandling, Oslo Universitetssykehus. Det ble tatt godt i mot av både ansatte og pasienter. 

 • Kronprinsesse Mette-Marit på fagseminar

  Hennes Kongelige Høyhet og Rådet for psykisk helses beskytter, Kronprinsesse Mette-Marit var torsdag 18. januar på besøk hos Rådet for psykisk helse der hun deltok på et fagseminar om behandlingen av personer med alvorlig psykisk lidelse.

 • Trening virker!

  Gjennom prosjektet Den gode hjertebanken, har Fagrådet - Rusfeltets hovedorganisasjon og Rådet for psykisk helse samlet og utviklet informasjon om hvor viktig det er med trening i behandlingen for rusproblemer og/eller psykiske lidelser. Se filmen og last ned brosjyren.

 • Isolasjon eller bare alene?

  Skjerming er en form for tvangsbehandling, som i likhet med andre former noen ganger kan fungere, andre ganger ikke i det hele tatt, skriver Cathrine Th. Paulsen og Tove Gundersen i et innlegg som er publisert i flere aviser over hele landet. 

 • Hjelp til jul

  Hjelpetelefonen som drives av Mental Helse er en svært viktig kanal for mennesker som trenger noen å snakke med. Rundt juletider øker pågangen. Generalsekretær Tove Gundersen i Rådet for psykisk helse har vært på besøk hos dem som tar imot alle samtalene. 

 • Helseprisen til Rådet for psykisk helse

  For andre år på rad ble Helseprisen tildelt et av Rådet for psykisk helses prosjekter. «Forført av spriten» - en dokumentarserie om kvinner og alkoholavhengighet gikk til topps i 2017. Heder, ære og 50.000 kroner ble delt ut 5. desember.  

 • Fysisk aktivitet i behandlingen

  Rådet for psykisk helse og Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon har gjennom prosjektet Den gode hjertebanken undersøkt hvor og hvordan fysisk aktivitet tilbys i behandlingen av rusproblemer og/eller psykisk sykdom. Noen av erfaringene kan du lese om i nettbrosjyren som lanseres i forbindelse med et felles regionalt fagrådsmøte for psykisk helsevern og TSB i Helse-Nord.

 • Psykisk helse til Grensen 13

  Rådet for psykisk helse flytter til nye lokaler. Fra 26. oktober vil alle i sekretariatet være på plass i Grensen 13. Telefonnummer og postboksadresse blir som før.  

 • Store gutter gråter også

  Dagbladet har i en rekke artikler og intervjuer rettet søkelyset mot menn og følelser. Rådet for psykisk helse støtter dette prosjektet. 

 • Om flasker og flinke barn

  Fortsatt er det vanskelig å snakke om alkoholproblemer. Det gjør at mange barn og unge vokser opp i familier der verken den voksne eller barna får hjelp. 

 • Fysisk og psykisk helse må sees i sammenheng

  — Rådet for psykisk helse har lenge jobbet for at fysiske og psykiske problemer/lidelser skal likestilles. Samtidig påpeke og øke kunnskap om hvordan kropp og sjel henger sammen og påvirker hverandre. Derfor er det gledelig at Rådet for psykisk helse nå er tatt opp i NCD-alliansen, skriver generalsekretær Tove Gundersen i denne kronikken.

 • Bedre helse med mindre forskjeller

  Økende sosiale forskjeller gir konsekvenser på sikt, også for helsa. Det blir flere som lever i fattigdom. I følge SSB vokser 92.000 barn opp i familier med vedvarende lavinntekt. Generalsekretær Tove Gundersen skriver om dette i et debattinnlegg som er publisert i flere aviser. 

 • Tabuprisen til Adrian Lorentsson

  Rådet for psykisk helse tildeler Tabuprisen 2017 til Adrian Lorentsson for hans innsats for å bryte ned fordommer og øke kunnskap om psykisk helse i samfunnet. Han får prisen for sitt langvarige engasjement i Mental Helse Ungdom og for å dele åpenhjertig av egne erfaringer – til hjelp for andre. 

 • Rett til å nekte

  Du har rett til å nekte å la deg behandle av lege. For eksempel kan du la være å ta antibiotikaen som legen har skrevet ut, og heller vente til det går over. Men i psykisk helsevern er det ikke så enkelt. Redaktør i bladet Psykisk helse, Cathrine Th. Paulsen og generalsekretær Tove Gundersen har skrevet et debattinnlegg om kompleksiteten i å nekte å la seg behandle. Innlegget er publisert i flere aviser over hele landet. 

 • Vær en hjertestarter!

  Rådet for psykisk helse mottar gjennom året donasjoner for å bidra til bedre psykisk helse for alle. April og mai er de månedene i året hvor flest beløp doneres fra begravelser som følge av at unge mennesker har tatt livet sitt. Det er triste brev å få. Dette krever handling.

 • Psykisk helse hos flyktninger og asylsøkere

  I et nytt prosjekt, støttet av Extrastiftelsen, samler Rådet for psykisk helse fagfolk, forskere og praktikere som skal bidra til en håndbok for alle som jobber med og møter flyktninger og asylsøkere i sitt arbeid. I et debattinnlegg skriver generalsekretær Tove Gundersen om behovet for mer kunnskap.

 • Mer hjertebank i behandlingen

  Mennesker med alvorlige psykisk helse- og rusproblemer lever opptil 20 år kortere enn andre. Bivirkninger av medisiner, lite fysisk aktivitet og usunne levevaner fører til dårlig fysisk helse. Rådet for psykisk helse har nå startet prosjektet «Den gode hjertebanken». Fysisk aktivitet må inn i all behandling!

 • Stemmene i hodet - et vendepunkt!

  – Dokumentarserien Stemmene i hodet, som sendes på NRK i vinter gir et unikt innblikk i psykosens hemmelige verden, som har vært skjult og gjemt bort så alt for lenge. Endelig får vi seere tilgang til hva stemmer er og hva de sier og gjør, og vi kan lære og forstå. Dette skriver generalsekretær Tove Gundersen i et innlegg i Dagsavisen 1. februar 2017. 

 • Mulighet til å velge

  – Vi har tiltro til at dialog og samarbeid mellom pasienter, pårørende og fagfolk vil gi trygghet, bedring og gode valg. Nå må helseforetakene følge oppdragsdokumentet i hele landet. Dette skriver generalsekretær Tove Gundersen i et innlegg om medisinfrie behandlingstilbud i Dagens Medisin, 16. januar 2017.